Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Ekonomika a podnikání (63 - 41 - M/01) - ŠVP EkonomPřijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

  

 

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Všichni uchazeči konají jednotnou zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika (CERMAT) . Písemný test z Českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Písemný test z Matematiky trvá 70 minut.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na jeden obor vzdělání je možné podat pouze jednu přihlášku.

Uchazeč koná písemné testy dvakrát (podruhé na škole, která je na přihlášce uvedena jako druhá). Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek.

 

Uchazeč o studium oborů EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ vyplní přihlášku k dennímu studiu (formulář případně obdrží na ZŠ) a nechá potvrdit svojí ZŠ.

 • Vyplněnou a potvrzenou přihlášku podá (osobně či poštou) uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče na ANOA a.s., a to nejpozději do 1. 3. 2019

 • Kritéria hodnocení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020  - 1. kolo přijímacího řízení:

  • prospěch z 1. pol. 9. třídy z předmětů ČJL, AGJ, MAT (1 = 4b, 2 = 3b, 3 = 2b, 4 = 1b) max 12b
  • přijímací pohovor – max 54 b
  • jednotná přijímací zkouška (JPZ) – ČJL max 50b a MAT max 50b
   • celkem max 166b
   • hranice úspěšnosti pro přijetí 75b
  • zásadním kritériem pro přijetí uchazeče je prokazatelný zájem o studium

 

Nepožadujeme vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

 

Předpokládaný počet přijatých studentů ve školním roce 2019/20 pro obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ je 75 studentů.


 

Ředitel školy v zákonné lhůtě zveřejní seznam přijatých uchazečů a doručí nepřijatým uchazečům (jejich zákonným zástupcům) rozhodnutí o nepřijetí.