Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Ekonomika a podnikání (63 - 41 - M/01) - ŠVP EkonomPřijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ zahájeno 20. 5. 2021

 

Uchazeč o studium oborů EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ vyplní přihlášku k dennímu studiu (hodnocení 8. a 9. třídy nechá potvrdit svojí ZŠ nebo doloží vysvědčení ze ZŠ).

 

  • Vyplněnou a potvrzenou přihlášku podá (osobně či poštou) uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče na ANOA a.s., a to nejpozději do 11. 6. 2021 do 13:00 (na Přihlášce ke studiu není třeba potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu)

  • Kritéria hodnocení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - 2. kolo přijímacího řízení:

   • prospěch z 1. pol. 9. třídy z předmětů ČJL, AGJ, MAT (1 = 4b, 2 = 3b, 3 = 2b, 4 = 1b) max 12b
   • přijímací pohovor – max 50 b

 

Splněním kritérií pro přijetí je získání celkově alespoň 40 b. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodne jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

 

Předpokládaný počet přijatých studentů pro školní rok 2021/22 ve druhém kole přijímacího řízení pro obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ je 20 studentů.

 

Ředitel školy 21. 6. 2021 zveřejní anonymizovaný seznam přijatých uchazečů a doručí nepřijatým uchazečům (jejich zákonným zástupcům) rozhodnutí o nepřijetí.

 

1. KOLO - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

   • zveřejňuji seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení (v anonymizované podobě)

   • sděluji, že Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů poštou

   • sděluji, že uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče potvrdí úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (v tomto termínu je třeba odevzdat osobně zápisový lístek ve škole nebo podat k poštovní přepravě)
   • sděluji, že zákonný zástupce může převzít Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě ve škole, a to ve dnech 20.5. – 1. 6. 2021 (v pondělí 8:00 – 16:30, v úterý – pátek 8:00-12:00).

 

V Praze dne 19. 5. 2021
Ing. Miluše Papoušková v.r.
ředitelka školy

Přijatí uchazeči
Pořadí Registrační číslo Počet bodů * Pořadí Registrační číslo Počet bodů * Pořadí Registrační číslo Počet bodů
1 2021046  91,5 * 24 2021015  80,5 * 47 2021020  74,5
2 2021039  91,0 * 25 2021028  80,5 * 48 2021065  74,5
3 2021051  90,5 * 26 2021034  80,5 * 49 2021035  74,5
4 2021041  89,0 * 27 2021031  80,5 * 50 2021054  74,0
5 2021038  87,0 * 28 2021002  80,0 * 51 2021012  74,0
6 2021052  86,5 * 29 2021011  80,0 * 52 2021010  73,0
7 2021014  86,5 * 30 2021024  79,5 * 53 2021047  73,0
8 2021048  85,5 * 31 2021009  79,5 * 54 2021030  73,0
9 2021070  85,0 * 32 2021021  79,5 * 55 2021032  72,5
10 2021005  85,0 * 33 2021001  79,0 * 56 2021064  70,0
11 2021058  85,0 * 34 2021016  79,0 * 57 2021069  69,5
12 2021023  85,0 * 35 2021044  78,5  * 58 2021068  68,5
13 2021006  85,0 * 36 2021042  78,0 * 59 2021049  67,5
14 2021063  84,5  * 37 2021037  77,5 * 60 2021067  66,5
15 2021033  84,5 * 38 2021043  77,5 * 61 2021061  66,0
16 2021045  84,5 * 39 2021060  77,5 * 62 2021040  65,0
17 2021022  84,0 * 40 2021066  76,0 * 63 2021025  65,0
18 2021027  83,5 * 41 2021053  76,0 * 64 2021062  64,5
19 2021013  83,5 * 42 2021018  76,0 * 65 2021057  64,5
20 2021059  83,0 * 43 2021019  75,5 * 66 2021003  64,0
21 2021004  82,0 * 44 2021055  75,0 * 67 2021071  64,0
22 2021026  81,5 * 45 2021050  75,0 * 68 2021008  63,0
23 2021017  81,5 * 46 2021029  75,0 * 69 2021007  63,0