Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

 

Ekonomika a podnikání (63 - 41 - M/01) - ŠVP Ekonom

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

 

Podrobné informace o novém systému (DiPSy) a podmínkách přijímacího řízení do středního vzdělávání pro školní rok 2024/2025 naleznete zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

   • zveřejňuji seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení (v anonymizované podobě)

 

V Praze dne 15. 5. 2024
Ing. Miluše Papoušková v.r.
ředitelka školy

 

 

Výsledky přijímacího řízení - specializace jazyková a odborná

 

Výsledky přijímacího řízení - specializace sportovní

 

 

 

 

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat tři přihlášky.

Možné způsoby podání a správné vyplnění přihlášky naleznete zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Termín podání přihlášky do 1. kola: od 1. do 20. února 2024

 

Pro školní rok 2024/2025 v rámci oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ otevíráme:

 • 2 třídy prvního ročníku denního studia specializace jazykové a odborné (JO) – předpokládaný počet přijatých uchazečů 46
 • 1 třídu prvního ročníku denního studia specializace sportovní (S) – předpokládaný počet přijatých uchazečů 20

 

Termíny 1. kola jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

 • řádný 12. dubna a 15. dubna 2024
 • náhradní 29. dubna a 30. dubna 2024

 

Kritéria pro přijetí pro školní rok 2024/2025:

obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ - specializace jazyková a odborná (JO):

  • Prospěch z 1. pol. 9. třídy z předmětů ČJL, AGJ, MAT (1 = 4 b, 2 = 3 b, 3 = 2 b, 4 = 1 b) max 12 b.
  • JPZ – ČJ max 50b, MAT max 50b – podrobné informace o jednotné přijímací zkoušce zde https://prijimacky.cermat.cz/ - hodnocení  JPZ se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 60%.
  • Pohovor v českém jazyce (studijní předpoklady pro studium na Anglo – německé obchodní akademii) – max 54 b – termín si vybere zákonný zástupce a uchazeč prostřednictvím rezervačního systému, odkaz na tento rezervační systém obdrží zákonný zástupce uchazeče na email uvedený v Přihlášce ke studiu na SŠ v průběhu měsíce března. Pro uchazeče-cizího státního příslušníka bude součástí pohovoru i ověření znalosti českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru.

Celkový maximální počet získaných bodů je 166.

Minimální počet získaných bodů pro přijetí ke studiu je 85.

Pořadí uchazečů pro přijetí bude stanoveno na základě získaného bodového hodnocení. Přijímáni budou uchazeči podle pořadí daného součtem získaných bodů do naplnění kapacity. V případě rovnosti bodů uchazečů rozhodne o jejich pořadí los.

 

Kritéria pro přijetí pro školní rok 2024/2025:

obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – specializace sportovní (S):

 • Potvrzení o zařazení do programu „Sparta Education“ (vydá AC Sparta Praha fotbal a.s.).
 • Prospěch z 1. pol. 9. třídy z předmětů ČJL, AGJ, MAT (1 = 4 b, 2 = 3 b, 3 = 2 b, 4 = 1 b) max 12 b.
 • JPZ – ČJ max 50b, MAT max 50b – podrobné informace o jednotné přijímací zkoušce zde https://prijimacky.cermat.cz/ - hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 60%.
 • Pohovor v českém jazyce (studijní předpoklady pro studium na Anglo – německé obchodní akademii) – max 50 b – termín si vybere zákonný zástupce a uchazeč prostřednictvím rezervačního systému, odkaz na tento rezervační systém obdrží zákonný zástupce uchazeče na email uvedený v Přihlášce ke studiu na SŠ v průběhu měsíce března. Pro uchazeče-cizího státního příslušníka bude součástí pohovoru i ověření znalosti českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru.

Celkový maximální počet získaných bodů je 162.

Minimální počet získaných bodů pro přijetí ke studiu je 85.

Pořadí uchazečů pro přijetí bude stanoveno na základě splnění kritérií přijímacího řízení a získaného bodového hodnocení. Přijímáni budou uchazeči podle pořadí daného součtem získaných bodů do naplnění kapacity. V případě rovnosti bodů uchazečů rozhodne o jejich pořadí los.

 

Výsledky přijímacího řízení jednotlivých uchazečů pod jejich přiděleným registračním číslem budou zveřejněny v zákonné lhůtě na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení (DiPSy).

 

19. 1. 2024

Ing. Miluše Papoušková v.r.

ředitelka školy