Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Kliknutím do obrázku zobrazíte vzdělávací programy pro jednotlivé specializace.

 

PŘEDMĚTY A PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

 

Předměty vyučované na naší škole jsou tematicky sdruženy do tzv. předmětových komisí. Členy předmětových komisí jsou vyučující těchto předmětů. Předmětová komise se stará o to, aby výuka probíhala v souladu s učebními plány, dohlíží na srovnatelnost výuky ve stejných předmětech mezi různými vyučujícími, vyhodnocuje výsledky vzdělávání apod. Členové předmětové komise také společně připravují maturitní témata, různé soutěže a zájmové aktivity.

Předmětové komise spolupracují nejen s vedením školy, ale i navzájem mezi sebou, a to zejména v oblasti mezipředmětových vztahů.

Každá předmětová komise má svého předsedu, který pravidelně svolává členy své komise na schůzky, kde se řeší otázky týkající se jejich pedagogické práce. Závěry z těchto schůzek jsou předávány ředitelce školy jako podklad pro jednání celého vedení školy.

V současné době pracují na naší škole tyto předmětové komise (PK):

 

 

PK HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ

 

Do předmětové komise humanitních předmětů patří ČESKÝ JAZYK A LITERATURA a ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD.

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA se učí s hodinovou dotací 3; 4; 4 ;4; hodiny týdně v jednotlivých ročnících.

V předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA usilujeme o zdokonalování ústního i písemného vyjadřování žáků, znalost a praktické využívání spisovného jazyka s důrazem na dorozumívací funkci. 
V komunikační a slohové výchově učíme žáky vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit, orientovat se v přečteném nebo slyšeném textu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Literatura  má výraznou funkci esteticko-výchovnou. V literární složce výuky poznáváme vývoj písemnictví jednotlivých národů od nejstarších dob do současnosti. Na základě zkoumání a hodnocení typických textů se soustředíme na analýzu a interpretaci literárního díla, učíme žáky posoudit účel i vhodnost použitých jazykových prostředků. Vedeme žáky k celoživotnímu aktivnímu čtenářství a schopnosti používat kultivovaný jazyk při vytváření vlastních písemných či mluvených projevů.

Nedílnou součástí výuky ve všech ročnících je výuka v exteriéru. Přes významné osobnosti české kultury nebo významná místa seznamujeme žáky s výraznými stavebními památkami hlavního města (Vyšehrad, Pražský hrad, Josefov, Malá Strana...) a kulturou dalších národností, které na území Prahy v minulosti žily. Pravidelně navštěvujeme divadelní představení v dopoledních i večerních hodinách podle nabídky divadel a zájmu žáků. 

 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD je tvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk a svět práce.

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD učíme 2 hodiny týdně v prvním ročníku, 3 hodiny týdně ve druhém ročníku a 2 hodiny týdně ve třetím ročníku.

V předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD se snažíme o seznámení žáků s dějinami českých zemí, se základy různých společenských oborů, což povede k vytvoření komplexního pohledu žáků na svět, k utváření realistického pohledu na skutečnost a k orientaci ve společenských jevech. Předmět rozvíjí a rozšiřuje poznatky zejména v oblastech politologie, práva, sociologie, psychologie, filosofie a etiky. Žák získává nové poznatky o osobnosti člověka, o společnosti, o fungování státu, posiluje své právní vědomí, naučí se rozlišovat základní světová náboženství a seznámí se se základními mezníky českých dějin. Důležitou součástí výuky je nácvik sociálních a občanských dovedností a metody, které napomáhají formování žákovských postojů, názorů, rozvoji vlastní osobnosti, tj. například diskuze na aktuální témata, skupinové práce, exkurze a návštěvy různých zařízení a institucí.

 

PK CIZÍCH JAZYKŮ

 

Studium střední školy, která klade důraz na kvalitní výuku angličtiny a němčiny v kombinaci s ekonomickými předměty – přesně to jsou hlavní důvody nových studentů, kteří se na naší obchodní akademii hlásí.

Do komise cizích jazyků patří následující předměty:

ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

NĚMECKÝ JAZYK

KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE

 

ANGLICKÝ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZCE 

ANGLICKÝ JAZYK se v naší škole učí s hodinovou dotací 5; 5; 6 ;6; hodiny týdně v jednotlivých ročnících. Ve třídách se zaměřením na sportovní management 4; 4; 4 ;4; hodiny týdně v jednotlivých ročnících.

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE s rodilým mluvčím se učí s hodinovou dotací 1; 1; 1 ;1; hodina týdně v jednotlivých ročnících.

Při výuce anglického jazyka na ANOA je pro nás prioritou, aby si žáci osvojili komunikativní jazykové kompetence na úrovni odpovídající B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (maturitní úroveň), respektive úrovni B2 (mezinárodní jazyková zkouška FCE).

Naše žáky vedeme ke schopnosti komunikovat v anglickém jazyce v různých situacích osobního a pracovního života, a to v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata. Naším cílem je, aby žáci používali adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky a při komunikaci v angličtině se orientovali stejně dobře jako v jazyce rodném. Podporujeme práci s cizojazyčným textem a dalšími zdroji informací v tomto jazyce, což žákům pomáhá získat si všeobecný přehled o zemích studovaného jazyka, jakož i o jiných částech světa, a získané poznatky využít ke komunikaci a prohloubení svých dovedností. Učíme žáky toleranci k hodnotám jiných národů, respektování jejich tradic a zvyků.

Při výuce anglického jazyka využíváme učebnice New Headway (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, příp. Upper-Intermediate), pro pokročilejší skupiny pak Gold First. Doplňkově pracujeme s časopisem Bridge, multimediálními výukovými programy, internetovým zpravodajstvím a dalšími zdroji.

Pravidelně realizujeme návštěvy divadelních představení v angličtině, návštěvy British Council, American Cultural Centre, veletrhů týkajících se jazykových stáží a budoucího pracovního uplatnění, jezdíme na zahraniční zájezdy do anglicky mluvících zemí, účastníme se vzdělávacího programu Erasmus+, aktivně se účastníme projektů prostřednictvím platformy společenství evropských škol eTwinning. Velký podíl spolupráce se zahraničními školami je soustředěn do vyučovacího předmětu business english (v PK odborných předmětů).

Všichni naši žáci mají každoročně možnost zúčastnit se soutěže Angličtinář roku, vybraní jedinci pak jazykové olympiády či studentských konferencí typu MUN.

Vyučovací hodiny konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím na ANOA tematicky korespondují s hodinami anglického jazyka, jež rozšiřují a obohacují. Ve vyšších ročnících se přímo zaměřují na témata ústní maturitní zkoušky z angličtiny. Při hodinách konverzace klademe důraz na prohloubení komunikativních dovedností, plynulost slovního projevu, rozšíření slovní zásoby a zlepšení výslovnosti.

 

NĚMECKÝ JAZYK, KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZCE 

My a naši žáci dobře víme:

 • že ovládání německého jazyka je v dnešní době ještě více žádanější, než kdykoliv předtím;
 • o čím dál větších možnostech práce přímo v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku nebo práce v Čechách pro německy mluvící firmy nebo německé obchodní partnery;
 • že odborné školy v sousedních zemích jsou více otevřeny kooperaci se školami v Evropě, které dávají na výuku němčiny velký důraz;
 • že pokud ovládám němčinu, ovládám jeden z důležitých evropských jednacích jazyků.

Co máme, co děláme, jak se učíme:

 • němčinu učíme podle standardů Společného evropského referenčního rámce po celé čtyři roky studia;
 • před vstupem do prvního ročníku si žáky rozdělíme do skupin podle jejich pokročilosti v jazyce; v současnosti začínáme studium němčiny ve skupinách začátečníci a mírně pokročilí;
 • učíme se čtyři dny v týdnu v doprovodu učebnic českého nakladatelsví Polyglot a doprovodných materiálů Goethe Institut Prag;
 • ve třetím a čtvrtém ročníku se k nám přidá rodilý mluvčí a dodá našim žákům větší suverenitu v mluveném projevu – konverzace s rodilým mluvčím se stala velmi oblíbeným předmětem mezi žáky;
 • žáci skládají na konci studia písemnou a ústní profilovou maturitní zkoušku na jazykové úrovni A2.

Na čem právě pracujeme, co chystáme:

 • v rámci spolupráce na projektu Erasmus + používáme ke komunikaci s našimi zahraničními partnery vedle angličtiny i němčinu; v našem projektu se nám podařilo navázat spolupráci s OA v sousedním Rakousku „Wirtschaftsakademie Waidhofen an der Thaya“; takové spolupráce budeme v budoucnu posilovat;
 • spolupracujeme na projektech organizace Tandem (centrum koordinace česko-německých výměn mládeže);
 • výměnné pobyty žáků do sousedního Německa;
 • tematické zájezdy do německy mluvících zemí.

 

PK ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

 

Do předmětové komise odborných předmětů patří předměty EKONOMIE, ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA V PRAXI, FINANCE, MANAGEMENT A MARKETING, DANĚ A ÚČETNICTVÍ V PRAXI, LEADERSHIP, LOGISTIKA A MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE, SPORTOVNÍ MANAGEMENT, BUSSINES ENGLISH a ANGLIČTINA PRO SPORTOVCE, ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE.

 

EKONOMIE

Předmět EKONOMIE máme na naší škole od 1. ročníku, a to 2 hodiny týdně. Cílem obsahového okruhu EKONOMIE je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, vést je k hospodárnému jednání, chování a uplatňování ekonomických hledisek v běžném životě.

Žáci získávají základní teoretické znalosti, a to jak z oblasti mikroekonomie, tak v oblasti makroekonomických ukazatelů, které umožní žákovi lépe pochopit stav národního hospodářství a směr jeho vývoje. Velký důraz ve výuce klademe na oblast trhu a jeho fungování. Za důležité považujeme pochopení jednotlivých tržních principů, což žákům pomůže i v objasnění jejich vlastního chování jako zákazníka. Důležitou součástí přípravy žáků je porozumění základním podnikovým činnostem (hlavní činnost podniku, zásobování, personální činnost, odbyt) a principům hospodaření podniku. Nejen pro ty, kteří by chtěli v budoucnu podnikat, ale i pro všechny ostatní žáky, je velmi užitečný blok věnovaný živnostem, jejich zakládání a fungování. Od tohoto tématu pak přecházíme na obchodní společnosti, jejich charakteristiky a základní pravidla pro jejich existenci na trhu. Nedílnou součástí předmětu je i daňová problematika, kde by žáci měli pochopit principy daňového systému a dokázat teoretické znalosti aplikovat na praktických příkladech. Znalosti hospodářské politiky zase žákům pomohou lépe pochopit fungování našeho státu a jeho právního systému. Velmi důležitou součástí studia ekonomie je také mezinárodní obchod a principy a úloha České republiky v Evropské unii.

Všechny teoretické znalosti z předmětu EKONOMIE následně žáci uplatní v průběhu povinné školní praxe, kterou absolvují žáci ve druhém a třetím ročníku (vždy dva týdny).

Okruh studia EKONOMIE má úzké mezipředmětové vztahy s obsahovým okruhem ÚČETNICTVÍ a daně, management a marketing, finance a obchodní angličtina.

V rámci prohloubení a podpory teoretických znalostí pravidelně s žáky využíváme možnosti exkurzí ve velkých společnostech, při návštěvě státních institucí (např. Parlament ČR).

Poznatky z praxe přináší žákům pravidelně odborníci v rámci projektu „Experti do škol“.  Velmi užitečným spatřujeme i zapojení školy do programu „Můžeš podnikat“, kde žákům prezentují svůj podnikatelský příběh manažeři a majitelé již dobře zaběhnutých a fungujících firem. Významná je také spolupráce s organizací INEV (Institut ekonomického vzdělávání), která pravidelně pořádá ekonomickou olympiádu.  Každým rokem má škola ve třetí a čtvrtém ročníku několik úspěšných řešitelů ve školním i krajském kole. 

 

ÚČETNICTVÍ

S předmětem ÚČETNICTVÍ začínáme na naší škole ve 2. ročníku, kdy jsou žáci schopni základního ekonomického myšlení, které dále rozvíjíme a prohlubujeme. Tento předmět je vyučován 3x týdně, ve 2., 3.a 4. ročníku. Žáky učíme ovládat princip účtování, sestavit účetní závěrku, vyhodnotit číselné údaje získané účetnictvím pro efektivní podnikatelské rozhodování, orientovat se v legislativě týkající se účetnictví. Vedeme je k pečlivé a kvalitní práci a k ekonomické efektivnosti při řešení příkladů. Naším cílem je připravit žáky na pracovní pozici samostatně podnikajícího účetního nebo vedoucího účetního ve firmě či podniku. Ve 4. ročníku připravujeme žáky a nabízíme jim možnost účastnit se certifikované zkoušky – Metody účtování a účetní závěrka, kterou organizuje Institut certifikace účetních, a která jim otevře dveře pro získání vyšších pozic v oblasti účetnictví a controllingu. ÚČETNICTVÍ je maturitním předmětem. Písemnou maturitní zkouškou ověřujeme účetní znalosti při řešení souvislého účetní příkladu v účetním programu Flexibee. Při výuce využíváme učebnice Účetnictví pro střední školy (autor: Ing. Pavel Štohl), vyučujícími připravenou sbírku příkladů, která je žákům k dispozici v elektronické podobě, pro zahraniční studenty nabízíme podporu v podobě vysvětlení základních účetních pojmů a definic v anglickém jazyce.

 

EKONOMIKA V PRAXI

EKONOMIKU V PRAXI zařazujeme do výuky ve 4. ročníku, a to 2x týdně. V tomto předmětu prakticky aplikujeme poznatky z předmětu ÚČETNICTVÍ, EKONOMIE, MANAGEMENTU, MARKETINGU A FINANCÍ. Při výuce simulujeme účtování a základní ekonomického vedení fiktivní firmy v účetním softwaru Flexibee s pomocí učebnice Souvislý účetní příklad s účetními doklady (autor: Ing. Pavel Štohl).

 

FINANCE

Předmět FINANCE je zařazen do výuky ve 4. ročníku 2x týdně. Studium předmětu FINANCE zaměřujeme především na bankovnictví, což je oblast ekonomické reality neustále procházející změnami, a to zejména v souvislosti s aplikací práva Evropské unie. Vedeme žáky k získávání poznatků o fungování bankovní soustavy v České republice se zaměřením na úlohu a nástroje České národní banky v ní, s činnostmi obchodních bank, základními bankovními produkty a službami, formami financování a uskutečňování obchodů s cennými papíry, důraz klademe na úvěrovou politiku a celý úvěrový proces. Znalosti z ÚČETNICTVÍ a EKONOMIE následně využíváme v kapitole finanční analýza, která se zaměřuje na základní finanční výkazy sestavované ve firmách a orientaci v nich. Rozhodující v tomto předmětu je pro nás, aby žáci byli schopni v konečném důsledku samostatně řešit praktické příklady.

S žáky pravidelně navštěvujeme Českou národní banku a její expozici „Peníze a lidé“. Za smysluplnou považujeme rovněž spolupráci s organizací „ABC finance“, která pro žáky organizuje celodenní simulační hru zaměřenou na finanční gramotnost. V této hře si všichni prakticky vyzkoušíme, jak se zodpovědně finančně chovat v průběhu celého života. Vzhledem k tomu, že pro většinu žáků je zajímavé téma finančních trhů, umožňujeme žákům i přednášky, jak správně investovat na finančních trzích.

 

MANAGEMENT A MARKETING

S předmětem MANAGEMENT A MARKETING se žáci potkají ve 4. ročníku 2 hodiny týdně. Učivo obsahuje témata managementu, mezinárodního managementu, personalistiky, marketingu, mezinárodního marketingu, prodeje, obchodně závazkových vztahů a ochrany spotřebitele. Největší důraz klademe na celostní chápání managementu a marketingu z pohledu kultury, vnitropodnikových procesů a tržní ekonomiky. Velkou pozornost také věnujeme moderním trendům v marketingu, a to především úloze médií, internetu a sociálních sítí.  V oblasti managementu pozornost zaměřujeme na pozici samotného managera a jeho vlastnosti, funkce a úlohu v řízení podniku a vedení lidí.  Žáci zpracovávají vlastní marketingové projekty, na kterých se učí, jak trh funguje, učí se prodejní techniky a komunikaci se zákazníkem, řeší problémy z oblasti ochrany spotřebitele.

 

DANĚ A ÚČETNICTVÍ

Tento předmět nabízíme jako jeden z povinně volitelných profilových předmětů. Cílem tohoto předmětu, který vyučujeme od 3. ročníku 2 hodiny týdně, je prohloubit znalosti získané v předmětu ekonomika a účetnictví. Předmět tak nabízí možnost profilace žáků pro pozdější směřování, a to jak na trhu práce, tak i v dalším vzdělávání. Předmět je také vhodný pro studenty, kteří mají zájem získat možnou certifikaci (potvrzení o úspěšném absolvování testu) z účetnictví – soutěže Má Dáti Dal (4. ročníky) a Zaúčtuj to (3. ročníky). Daně a účetnictví vede studenty k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet (studenti zpracovávají reálné příklady, řeší případové studie, rozebírají aktuální daňové změny. Studenti si mimo jiné osvojí práci s aktuálními formuláři (daňová přiznání), výpočet daně z příjmů, orientují se v daňovém systému ČR, věnují se složitějším účetním operacím v průběhu a na konci účetního období, a to i z daňového pohledu. Probrané učivo z tohoto předmětu je součástí ústní maturitní zkoušky.

 

LEADERSHIP

Leadership nabízíme jako jeden z povinně volitelných profilových předmětů. Žáci jej mohou navštěvovat od třetího ročníku dvě hodiny týdně. V tomto předmětu se snažíme žákům přiblížit, co vše obnáší pozice formálního či neformálního leadera. Osvojené teoretické poznatky převádíme spolu s nimi do praktických situací. Využíváme zkušenosti žáků z jejich odborné praxe či z jejich dílčích pracovních zkušeností v rámci brigád. LEADERSHIP zaměřujeme nejen na témata z managerské psychologie, jako je prezentace myšlenek a cílů firmy, vedení různých typů spolupracovníků či podpora osobního i pracovního rozvoje kolegů, ale také na témata týkající se fungování moderních a konkurenceschopných společností. Učivo aktualizujeme současnými konkrétními trendy v oblasti vedení nejrůznějších typů firem.

Témata z tohoto předmětu jsou součástí ústní maturitní zkoušky.

 

LOGISTIKA A MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE

Tento předmět nabízíme jako jeden z povinně volitelných profilových předmětů. Cílem tohoto předmětu, který vyučujeme od 3. ročníku 2 hodiny týdně, je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, seznámit žáky s problémy, které musí exportéři a importéři řešit při obchodování s hmotným zbožím, ale i v dalších oblastech hospodářské spolupráce se zahraničím. Výuku zaměřujeme na význam mezinárodního obchodu pro fungování celé ekonomiky a úlohu státu v podpoře mezinárodního obchodu. Učivo orientujeme především na poznatky dlouhodobější platnosti, aby z něho mohli absolventi vycházet při své činnosti a správně se orientovat v měnících se podmínkách ekonomické praxe. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti pro zpracování kupních smluv v zahraničním obchodě, umí použít jednotlivé nástroje pro financování v mezinárodním obchodu, posuzují výhodnost a nevýhodnost jednotlivých druhů přeprav s ohledem na cenu a následně použití při kalkulaci ceny v mezinárodním obchodě. Důraz klademe na jednotlivé druhy dopravy a jejich ekonomickou výhodnost, a to také s ohledem na dopady na životní prostředí. Dále se zaměřujeme na elektronický obchod, vymezení základních pojmů a vysvětlení fungování této dnes hojně využívané formy obchodování.  V rámci prohloubení a podpory teoretických znalostí pravidelně s žáky využíváme možnosti exkurzí v logistických společnostech.

 

SPORTOVNÍ MANAGEMENT

Tento předmět, který vyučujeme ve třídách se sportovním zaměřením ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně, má za úkol seznámit žáky se základy managementu a marketingu ve sportu a efektivně využívat marketingové nástroje v praxi. Cílem předmětu SPORTOVNÍ MANAGEMENT je naučit žáky využívat aktivně získané znalosti při řízení sportovního klubu nebo sportovní organizace. V praktických cvičeních žáci organizují různé sportovní akce, zakládají sportovní kluby či organizace, analyzují sportovní reklamy nebo vytvářejí sponzorské balíčky pro vybrané firmy. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu by se měli žáci orientovat v oblastech řízení sportovní organizace, jejich zaměstnanců, včetně motivace a plnění cílů, plánování, financování, ale také v základech marketingu těchto organizací. Díky všem těmto znalostem a dovednostem by měli také umět řídit malou firmu, případně organizaci a rozumět principům sportovního managementu.

Mezi studijní materiály patří učebnice Management sportu od Evy Čáslavové, Management - autor Ladislav Blažek nebo Základy managementu pro střední školy od Jaromíra Vebera. Využíváme rovněž internet a kanál Youtube, kde pro rozbor získáváme různé dokumenty ze sportovního prostředí, ale také například oceněný dokument Šmejdi.

 

BUSSINES ENGLISH

Obchodní angličtinu zařazujeme do výuky ve 3. a 4. ročníku v rozsahu dvou hodin týdně. Tento předmět dává studentům možnost nejen se seznámit se základními anglickými pojmy v ekonomické sféře, ale také dává prostor k projektové výuce, která rozvíjí u studentů jemné dovednosti (soft skills), které jsou v dnešní době na trhu práce velmi žádané.  Právě v tomto předmětu naše škola využívá spolupráci se zahraničními školami a zapojuje žáky do mezinárodní spolupráce. Žáci tedy mají možnost porovnat své jazykové znalosti, pracovat v mezinárodním týmu, naučit se zodpovědnosti za svoji práci a posílit zmiňované kompetence v chování. Jednotlivé výsledky úkolů, které žáci během studia ukládají do svých deníků, pak předkládají u maturitní zkoušky z anglického jazyka. Základní problematika, která se objevuje v teoretické části, vychází z učebnice Pass Cambridge BEC Preliminary (Ian Wood, Anne Williams, Anna Cowper). Tato učebnice připravuje žáky na splnění zkoušky Business English Certificate B1.

 

ANGLIČTINA PRO SPORTOVCE

ANGLIČTINU PRO SPORTOVCE zařazujeme do výuky tříd se sportovním zaměřením ve 3. a 4. ročníku v rozsahu dvou hodin týdně. Tento předmět má za úkol rozvíjet komunikační schopnosti žáků v anglickém jazyce. Využitím sportovních témat, která jsou žákům blízká, se přirozeně rozvíjí jejich slovní zásoba a schopnost vyjadřovat se v cizím jazyce. Zároveň je předmět připravuje na reálné situace, se kterými se mohou potkat jak v praktickém životě, tak v oblasti sportovní kariéry. Užitím rozhovorů z médií, příkladů komunikací s trenéry, sledováním ukázek filmů či seriálů s titulky a jejich následným rozborem si žáci upevňují znalosti v daných okruzích a získávají jistotu v jednoduchém vyjadřování. Cílem předmětu je ukázat jazyk jako nástroj, který otevírá nové možnosti a k jehož užití není potřeba nekonečná slovní zásoba, ani bezchybný projev. Po jeho absolvování jsou žáci schopni bez obav komunikovat nad sportovní tématikou běžného dne.

 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Tento předmět je vyučován v prvním a druhém ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. V hodinách se učíme přesně a rychle ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou. Později si osvojujeme tvorbu dokumentů obchodního styku, personální agendy a dalších forem podnikové komunikace. Cílem předmětu je rozvoj profesních komunikačních kompetencí žáků v obchodně-podnikatelské a administrativní oblasti.

 

PK PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

 

MATEMATIKA

Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude

umět používat matematiku v různých životních situacích (v osobním životě, v dalším studiu, v budoucím povolání, volném čase apod.).

Ve výuce matematiky směřujeme k tomu, aby žáci dovedli:

− využívat matematických vědomostí a dovedností v profesním i osobním životě

− číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů –

grafů, diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat

− používat pomůcky jako např. odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby.

Výuka tohoto předmětu probíhá v prvním a druhém ročníku 3 hodiny týdně, ve třetím a čtvrtém ročníku 2 hodiny týdně.

 

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

Výuka tohoto předmětu v sobě zahrnuje ekologické, biologické, chemické a fyzikální vzdělávání. Přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů a k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí.

V tomto předmětu se snažíme především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě, podílet se aktivně na ochraně životního prostředí, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi.

Výuka tohoto předmětu je soustředěna do prvního ročníku 4 hodiny týdně.

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Cílem tohoto předmětu je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci se naučí na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením.

Při výuce tohoto předmětu se soustředíme na to, aby žák zvládl efektivně pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií) a komunikovat pomocí Internetu.

Výuka tohoto předmětu probíhá v prvním a druhém ročníku 1 hodinu týdně, ve třetím ročníku 2 hodiny týdně.

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

V předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA se snažíme u žáků vybudovat kladný vztah a především celoživotní zájem o pohybové aktivity a o vlastní tělesnou zdatnost. Učíme žáky, aby si vážili zdraví a chránili ho jako prvořadou hodnotu a aby preferovali takový způsob života, který ho co nejméně ohrožuje. Učíme žáky, aby poznali prostředky sloužící k ochraně zdraví, prostředky, které zvyšují tělesnou zdatnost a které naopak škodí zdraví a zhoršují tělesnou zdatnost. Žáci jsou vedeni k tomu, aby pociťovali radost a uspokojení z prováděné pohybové činnosti a aby při prováděných aktivitách kontrolovali a ovládali své chování podle zásad fair play.

Výuka tohoto předmětu probíhá v každém ročníku 2 hodiny týdně v prostorách moderního Sportovního klubu Hradčany.

 

SPECIALIZACE TĚLESNÁ VÝCHOVA

V tomto předmětu se ve třídách se sportovní specializací zaměřujeme na získávání informací, dovedností, návyků a postojů v konkrétním sportovním odvětví jako součásti zdravého životního stylu, k jejich pravidelnému užití, k zájmu o vlastní tělesnou zdatnost. Snažíme se podporovat nejen rozvoj praktických dovedností, ale také osvojení si informací a znalostí sportovního odvětví, porozumění jeho vývoji od historie až po současnost.

Výuka tohoto předmětu probíhá v prvním ročníku 3 hodiny týdně, v dalších ročnících vždy 2 hodiny týdně v prostorách moderního tréninkového centra mládeže na Strahově.

 

ŘÍZENÍ TRÉNINKOVÉHO PROCESU A UTKÁNÍ V KOPANÉ

Obsah učiva v tomto předmětu je nastaven tak, aby splňoval část požadavků k získání trenérské licence. V tomto předmětu se snažíme připravit žáky tak, aby byli v praxi schopni vést tréninkový proces v kopané, být trenéry (ideálně již po střední škole).

Tento předmět je volitelný pro studenty třídy se sportovním zaměřením a jeho výuka probíhá ve druhém ročníku 1 hodinu týdně v prostorách moderního tréninkového centra mládeže AC Sparta Praha na Strahově.