Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Školní vzdělávací program - školní rok 2023/2024

obor 63–41–M/01 Ekonomika a podnikání

Zaměření – Junior manager nebo Mezinárodní obchod

Předmět

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

ČJL

3

4

4

4

Anglický jazyk

AGJ

5

5

6

6

Německý jazyk

NEJ

4

3

4

3

Konverzace v jazyce anglickém

KONA

1

1

1

1

Konverzace v jazyce německém

KNJ

-

1

1

1

Mezinárodní spolupráce MEZ 1 1 - -
Business English BEN - - 2 2

Základy společenských věd

ZSV

1

2

2

-

Základy přírodních věd

ZPV

4

-

-

-

Matematika

MAT

3

3

2

2

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

Informační a komunikační technologie

IKT

1

1

2

-

Ekonomie

EKO

2

3

2

2

Ekonomika v praxi

EPR

-

-

-

2

Účetnictví

UČT

1

3

3

3

Finance

FIN

-

-

-

2

Management a marketing

MAM

-

-

-

2

Leadership */

LES

-

-

2

2

Logistika a mezinárodní obchodní operace*/

LOM

-

-

2

2

Daně a účetnictví*/ DAÚ - - 2 2

Elektronická komunikace

ELK

2

2

-

-

*/ Jeden z těchto předmětů si student zvolí pro profilaci studia ve třetím a čtvrtém ročníku.

UPLATNĚNÍ A KOMPETENCE ABSOLVENTA

Absolvent Anglo-německé obchodní akademie se po ukončení studia uplatňuje na trhu práce především:

 • v ekonomické sféře zejména na pozicích:
 • certifikovaný účetní
 • celní deklarant
 • produktový manažer
 • HR specialista
 • marketingový specialista
 • interní auditor
 • PR manažer
 • finanční analytik
 • projektový manažer
 • obchodní konzultant
 • specialista logistiky
 • asistent back office
 • fotbalový trenér s licencí
 • sportovní manažer
 • specialista v oblasti sportovního marketingu
 • sportovní publicista
 • v samostatné podnikatelské činnosti.

Výsledky intenzívní jazykové výuky anglického nebo německého jazyka předurčují absolventa k uplatnění u zahraničních firem, případně k podnikání v oblasti jazykového vzdělávání. ANOA vytváří rovněž předpoklady k pokračování ve studiu na vysokých školách.

Absolvent ANOA je veden tak, aby byl schopen:

 • provádět potřebné ekonomické propočty,
 • využívat matematické dovednosti v různých životních situacích a aplikovat znalosti i dovednosti z finanční matematiky,
 • pracovat s informačními a komunikačními technologiemi,
 • definovat a vysvětlit základní ekonomické pojmy a chápat historické souvislosti vzniku ekonomických teorií,
 • ovládat marketingový mix,
 • samostatně uvažovat a rozhodovat o účetních postupech, vést účetní evidenci a získané informace využít pro zpracování ekonomických analýz,
 • zajišťovat personální a administrativní agendy malé i velké organizace,
 • připravit podklady pro získání finančních prostředků (v rámci evropského prostředí),
 • orientovat se v multikulturním prostředí (ať už z pohledu podnikatelských aktivit, tak z pohledu pracovně právních vztahů),
 • modifikovat ekonomická rozhodnutí v oblasti investic i z pohledu ochrany životního prostředí,
 • prosadit a zdůvodnit náklady obchodního kontraktu v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje,
 • dodržovat principy práce v týmu při maximálním uplatnění svých dovedností, schopností a vědomostí,
 • aktivně i pasivně používat cizí jazyk jak v oblasti osobního a společenského života, tak i v oblasti profesní, být schopný vyhledávat informace v cizojazyčných zdrojích,
 • prezentovat na vysoké úrovni svoje kompetence díky znalostem a dovednostem z oblasti společenského chování, komunikace a psychologie,
 • kultivovaným způsobem komunikovat v mluveném i psaném projevu,
 • aktivně se zařadit do života společnosti, stát se jejím sebevědomým a zodpovědným členem,
 • díky samostatnému myšlení a vhodné argumentaci zaujmout žádoucí občanský postoj a obhájit názor,
 • reálně posuzovat své možnosti a schopnosti a respektovat možnosti a schopnosti druhých,
 • vést tréninkový proces, využít své dovednosti a návyky jako nedílnou součást zdravého životního stylu moderního člověka.