Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Ekonomika a podnikání (63 - 41 - M/01) - ŠVP Ekonom

 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

  

1. KOLO - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

   • zveřejňuji seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení (v anonymizované podobě)

   • sděluji, že Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů poštou

   • sděluji, že uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče potvrdí úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (v tomto termínu je třeba odevzdat osobně zápisový lístek ve škole nebo podat k poštovní přepravě)
   • sděluji, že zákonný zástupce může převzít Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě ve škole, a to ve dnech 2.5. – 16. 5. 2023 (v pondělí 8:00 – 16:30, v úterý – pátek 8:30-12:00).

 

V Praze dne 28. 4. 2023
Ing. Miluše Papoušková v.r.
ředitelka školy

 

 

UCHAZEČI PŘIJATÍ V 1. KOLE - specializace jazyková a odborná

 

UCHAZEČI PŘIJATÍ V 1. KOLE- specializace sportovní

 

 

 

 

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na jeden obor vzdělání je možné podat pouze jednu přihlášku.

Pro školní rok 2023/2024 v rámci oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ otevíráme 3 třídy prvního ročníku, a to konkrétně 2 třídy specializace jazykové a odborné a 1 třídu specializace sportovní.
Uchazeč o studium oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ vyplní přihlášku k dennímu studiu (pokud neobdrží ze ZŠ, je formulář k dispozici zde) a nechá potvrdit svoji ZŠ. Na přihlášku je nezbytně nutné uvést k označení oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, kód 63-41-M/01, i zvolenou specializaci oboru, tedy buď specializace jazyková a odborná (JO) nebo specializace sportovní (S). V případě podání přihlášky ke studiu do oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, kód 63-41-M/01 - specializace sportovní (S) je povinnou součástí přihlášky potvrzení o aktivní účasti/členství ve sportovním klubu, a to buď přímo na 2. straně přihlášky (část „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“) nebo jako samostatná příloha přihlášky.

 

Vyplněnou a potvrzenou přihlášku podá (osobně či poštou) uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče do Anglo – německé obchodní akademie, a to nejpozději do 1. 3. 2023. Na přihlášku ke studiu uveďte stávající adresu školy Bělohorská 171, Praha 6. Od 1. 9. 2023 bude Anglo – německá obchodní akademie působit v novém sídle školy na adrese Prusíkova 2577/16, Praha 13.

 

Kritéria hodnocení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024  - 1. kolo přijímacího řízení:

  • Prospěch z 1. pol. 9. třídy z předmětů ČJL, AGJ, MAT (1 = 4 b, 2 = 3 b, 3 = 2 b, 4 = 1 b) max 12 b.
  • JPZ – ČJ max 50b, MAT max 50b – podrobné informace o jednotné přijímací zkoušce zde https://prijimacky.cermat.cz/
  • Pohovor v českém jazyce (studijní předpoklady pro studium na Anglo – německé obchodní akademii) – max 50 b – termín si vybere zákonný zástupce a uchazeč prostřednictvím rezervačního systému, odkaz na tento rezervační systém obdrží zákonný zástupce uchazeče na email uvedený v Přihlášce ke studiu na SŠ v průběhu měsíce března. Pro uchazeče-cizího státního příslušníka bude součástí pohovoru i ověření znalosti českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru.

 

Celkový maximální počet získaných bodů je 162.

Minimální počet získaných bodů pro přijetí ke studiu je 85.

Pořadí uchazečů pro přijetí bude stanoveno na základě získaného bodového hodnocení. Přijímáni budou uchazeči podle pořadí daného součtem získaných bodů do naplnění kapacity 1. ročníku. V případě rovnosti bodů uchazečů rozhodne o jejich pořadí los.

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro školní rok 2023/24 pro obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ je 81 studentů.

 

Nepožadujeme na přihlášku ke studiu vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

Ředitel školy v zákonné lhůtě zveřejní seznam přijatých uchazečů a doručí nepřijatým uchazečům (jejich zákonným zástupcům) rozhodnutí o nepřijetí.

 

10. 1. 2023

Ing. Miluše Papoušková v.r.

ředitelka školy

 

Partneři Partnerské školy