Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Výsledky 2. kola

 

Pořadí Evidenční číslo Pořadí Evidenční číslo
1 058 11 049
2 067 12 063
3 054 13 065
4 056 14 051
5 060 15 064
6 061    
7 052    
8 055    
9 062    
10 066    

 

Ekonomika a podnikání (63 - 41 - M/01) - ŠVP EkonomPřijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353 /2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Uchazeč o studium oborů EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ vyplní přihlášku k dennímu studiu a nechá potvrdit svojí ZŠ.

 

  • Vyplněnou a potvrzenou přihlášku podá (osobně či poštou) uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče na ANOA a.s., a to nejpozději do 30. 8. 2017

  • Kritéria hodnocení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - 2. kolo přijímacího řízení:

    • prospěch z 1. pol. 9. třídy z předmětů ČJL, AGJ, MAT (1 = 4b, 2 = 3b, 3 = 2b, 4 = 1b) max 12b
    • přijímací pohovor – max 54 b
    • hranice úspěšnosti pro přijetí 40 b
  • zásadním kritériem pro přijetí uchazeče je prokazatelný zájem o studium

 

Předpokládaný počet přijatých studentů ve školním roce 2017/18 pro obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ je 75 studentů 

Ředitel školy v zákonné lhůtě zveřejní seznam přijatých uchazečů a doručí nepřijatým uchazečům (jejich zákonným zástupcům) rozhodnutí o nepřijetí.