Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Anglo-německá obchodní akademie byla založena jako jedna z prvních soukromých škol v ČR. Reagovala tak na nedostatek dostatečně jazykově vybavených absolventů obchodních akademií; posláním školy bylo a stále je připravit absolventy na plnohodnotný život v tržním hospodářství demokratické společnosti, umožnit jim uspět na trhu práce v ČR i v otevřeném prostředí současného světa.

Řídíme chod soukromé školy a chceme si splnit svou vizi – aby ANOA proslula odbornou kvalitou pedagogů, úrovní a úspěšností svých absolventů i otevřeným přístupem k nim. Chceme mít školu, kde se musí dost pracovat, kde ale obě rozhodující strany – pedagogové i studenti – podporují vytváření prostředí „školy bez stresů“.

Věříme, že dosažení těchto záměrů vede přes vysokou odbornost – proto se škola zaměřuje na kvalitní výuku odborných předmětů, perfektní znalost cizích jazyků a velmi dobré využití a ovládání moderních technologií. Víme ale také, že v poslední době trh práce vyžaduje flexibilitu, kreativitu a komunikační dovednosti – proto studijní program zaměřujeme i na rozvíjení měkkých dovedností.

Důležitým prostředkem ke splnění těchto ambicí je vysoká odborná způsobilost pedagogů a dalších zaměstnanců, jejich odborné i lidské kvality; proto i pro ně vytváříme i nadále možnosti k prohlubování existujícího a poskytování dalšího vzdělávání.

Za důležité pokládáme zajišťování a neustálé upevňování kontaktů se studenty i s jejich zákonnými zástupci. Chápeme, že má–li být námi poskytovaný proces vzdělávání úspěšný, je nutné udržovat vysokou vzájemnou informovanost všech zúčastněných. Za velmi důležitou považujeme transparentnost ANOA i ve vztahu k vnějšímu okolí školy a potencionálním uchazečům o studium.

Uvědomujeme si, že škola je prostředím, kde se formují postoje mladých lidí. Proto jsme se rozhodli integrovat do života školy i oblast zaměřenou na životní prostředí a na bezpečnost práce a ochranu zdraví.

K tomu všemu se touto politikou zavazujeme, stejně jako k respektování odpovídajících právních a jiných požadavků, které jsou na školu – podnikatelský subjekt - a její pracovníky kladeny.

 

Praha, 1. září 2017

Ing. Miluše Papoušková, ředitelka školy