Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Původní termíny konání přijímacího řízení jsou, v souvislosti se současnou epidemiologickou situací v ČR, zrušeny.
Aktuálně platné termíny přijímacího řízení jsou následující:

  • 8. 6. 2020 koná v budově Anglo – německé obchodní akademie jednotnou přijímací zkoušku uchazeč, který na přihlášce ke studiu uvedl naši školu v prvním termínu – pozvánku obdrží zákonný zástupce žáka emailem a poštou
  • 16. 6. 2020 bude na webových stránkách školy zveřejněn seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům, respektive jejich zákonným zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí
  • 23. 6. 2020 je nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku
  • podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání; i nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů, tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí, podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí, počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí, lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Veškeré informace o přijímacím řízení najdete zde https://prijimacky.cermat.cz/

14. 5. 2020
Ing. Miluše Papoušková
ředitelka školy